Skriftstørrelse

Støttekontakt

Støttekontakt er èn måte å gi personlig assistanse på til å delta i fritidsaktiviteter.

Personlig assistanse/støttekontakt kan også være hjelp til å delta i aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

STØTTEKONTAKT KAN ORGANISERES PÅ ULIKE MÅTER:

 • Individuell tilrettelegging for aktivitet
 • Organisert deltakelse i aktivitetsgrupper
 • Individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.
 • Kommunal praksis er 1 – 2 definerte fritidsaktiviteter pr. uke.

FORVENTNINGER NÅR TJENESTEN YTES:

 • Mottaker må være hjemme når tjenesten ytes
 • Mottaker gir beskjed hvis vedkommende ikke er hjemme til avtalt tid. Melding om dette må gis senest dagen før, hvis ikke kan det bli krevd betaling for tjenesten
 • Mottaker er motivert og deltar selv aktivt for å nå mål som er satt for tjenesten
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleder/avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende
 • Mottaker har ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler, som nødvendig rengjøringsutstyr som støvsuger, rengjøringsmidler, kluter og lignende
 • Husdyr plasseres i annet rom enn der tjenesten ytes, eller på annen måte holdes borte fra tjenesteyter
 • Det ytes ikke tjenester i situasjoner der bruker eller andre i hjemmet viser truende eller voldelig atferd.

Søknadsfrist

Søknader behandles omgående.

Krav til søker

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne som gjør at søker er helt avhengig av praktisk bistand til dagliglivets gjøremål
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig.

Søknadsbehandling

 • Tjenesten søkes på eget skjema for kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Ved henvisninger uten søknad fra leger etc, sendes svarbrev på henvendelsen til den som henviser med kopi til den henvendelsen gjelder
 • Søker mottar et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares innen en måned jfr. Forvaltningsloven § 11 a
 • Som hovedregel vil det bli foretatt kartleggingsbesøk hos pasient/bruker for å få ytterligere opplysninger om søkers ressurser og nedsettelse av funksjon. Til hjelp for dette brukes et eget kartleggingsskjema bl.a. basert på IPLOS funksjonsvariabler. Pasient/bruker informeres om IPLOS registeret.
 • Oppdatert IPLOS registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak
 • Søker mottar skriftlig vedtak som beskriver tildelt tjeneste, tjenestens innhold, omfang og begrunnelse eller skriftlig vedtak med begrunnelse for avslag på søknad.

Klage

 • Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet
 • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
 • Klagen skal rettes til Avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling (ABT)
 • For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
 • Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

FORMÅL:

Hensikten med tjenesten er å sikre at den som er helt avhengig av praktisk og personlig hjelp får mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt fritid sammen med andre.

Personlig assistanse skal bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet. Ved å kartlegge hjelpebehov og egeninnsats skal bistanden gis for å gjøre den enkelte i stand til å klare dagliglivets praktiske og personlige gjøremål, hjemme og i tilknytning til husholdningen.

LOVGRUNNLAG:

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:

"Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav b, personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

FRA PROP. 91L:
Støttekontakt er èn måte å gi personlig assistanse på til å delta i fritidsaktiviteter. Personlig assistanse kan også være hjelp til å delta i aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

INNSYN

Søker har innsynsrett i saksbehandlingen

KVALITETSSTANDARD

 • Korrekt saksbehandling etter Forvaltningsloven (Fvl); se informasjon under punktet Søknadsprosessen
 • Tildeling av tjenester skjer etter en individuell behovs- og rettighetsvurdering
 • Tjenestetilbudet utformes i samråd med søker
 • Tjenesten må være frivillig og ønsket
 • Det gis skriftlig vedtak som beskriver tjenestetype, innhold, omfang, begrunnelse og klagerett
 • Både vedtak og tjeneste gis i tråd med standarder beskrevet i Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien
 • Iverksetting av tjenester skjer etter avtale med søker
 • Tjenesteyter gir søker den tjenesten som er beskrevet i vedtaket og vurderer fortløpende behovet for tjenesten
 • Tjenesteyter har nødvendig kompetanse til å utføre tjenesten
 • Tjenesteyter kommer til avtalt tid, eller gir beskjed hvis tidspunktet avvikes med mer enn en halv time
 • Taushetsplikten overholdes
 • Veiledningsplikten ivaretas

Annen informasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven

Proposisjon 91L (beskriver formålet med Helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Samhandlingsreformen

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 8-15
Rådhuset - Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Kommunenummer: 1021
Organisasjonsnummer: 964 966 931

Kontakt

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 90 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler